2.1 KN hst.12 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische Neurologie Hst. 12 Fysiologie en pathologie van de liquor cerebrospinalis De liquor cerebrospinalis wordt gevormd in de plexus choroideus van de beide zijventrikels, en in geringe mate door de plexus choroideus van de 3 e en 4 e ventrikel. Per dag wordt er ongeveer 500 ml geproduceerd en afgevoerd. Uit de zijvertrikels stroomt de liquor door het foramen interventriculare (formanen van Monro) naar de 3 e ventrikel. Vervolgens door de aquaduct naar de 4 e ventrikel. Vanwaar de liquor door de foramina van Luschka en Magendie de buitenkant van het centrale zenuwstelsel bereikt, o.a. de cisterna cerebellomedullaris (cisterna magna). Een deel van de liquor stroomt achter het ruggenmerg langs naar distaal en stroomt aan de vóórzijde craniaalwaarts. Het andere (grootste) deel gaat direct langs de convexiteit naar de vertes. De terugresorptie vindt voor het grootste deel plaats uit de liquorruimte aan de convexiteit, via de granulationes van Pacchioni naar de sinus sagittalis superior....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online