{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 KN hst.16 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische Neurologie Hst. 16 Schedeltrauma-hersentrauma Een globale classificatie van de ernst van hersentrauma’s is gebaseerd op de duur van de bewusteloosheid (tijd tot het bereiken van een EMV-score hoger dan 1-5-2) en de duur van de posttraumatische amnesie (PTA, tijd tot het bereiken van EMV 4-6-5). Bij PTA is er sprake van een inprentingsstoornis waardoor de patiënt steeds dezelfde vragen stelt, ondanks het feit dat dit hem meermalen duidelijk is gemaakt. Men onderscheidt traditioneel: Trauma capitis : geen bewusteloosheid of PTA Commotio cerebri : bewusteloosheid direct in aansluiting op het trauma, met een duur van max 15 min en een PTA van max 60 min. Niet obligate maar vaak voorkomende verschijnselen zijn misselijkheid en braken, soms geprovoceerd door houdingsveranderingen en hoofdpijn. Neurologische afwijkingen zijn afwezig. Bij de beoordeling moet men relatief vaak rekening houden met de gevolgen van recent alcoholmisbruik waardoor nystagmus, ataxie, dysartrie en bewustzijnsdaling kunnen optreden. Ook kunnen aangezichts- en rotsbeenfracturen laesies van hersenzenuwen c.q. een contusie van het labryint optreden waardoor een draaiduizeligheid kan worden verklaard. Een trauma kan gevolgd worden door epileptische aanvallen. Contusio cerebri : de ernst wordt op grond van de EMV-score verdeeld in licht (13-14), matig (9-12) en ernstig (<8) Diffuus traumatisch hersenletsel ontstaat door een roterende schudbeweging van het cerebrum. Focale cerebrale beschadiging is een gevolg van direct op de schedel inwerkend geweld. Dit leidt op de plaats waar het geweld inwerkt tot een tijdelijke plaatselijke indeuking en beschadiging van min of meer oppervlakkige lagen van het onderliggende hersenweefsel.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

2.1 KN hst.16 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online