2.1 KN hst.17 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische Neurologie Hst. 17 De comateuze patint (+ hst.3) Een coma is een toestand van verlaagd bewustzijn (sensorium) waaruit een patint niet te wekken is. Men moet de diepte van een coma omschrijven in termen van reactiviteit. Als resttoestand van zeer ernstige schedeltraumas of een andere pathologie gelokaliseerd in de hersenstam of witte stof, treft men een blijvende vegetatieve toestand aan. Bewustzijnsverlies treedt, behalve bij slaap, op onder de volgende omstandigheden (oorzaken van coma): Hypoglykemie : onvoldoende glucoseaanbod aan de hersenen Hypoxemie : onvoldoende O2 aanbod, hierdoor daalt het metabolisme en treedt coma in Metabole afwijkingen : interferentie met enzymsystemen die nodig zijn voor de celstofwisseling Verstoring van het interne milieu : verstoring van het zuur-base evenwicht en de ionen verhoudingen. Hierdoor verandert het membraanpotentiaal en daarmee de prikkeloverdracht. Acute neuronale functiestoornis van de formatio reticularis (hersenstam) Onderzoeksbeleid bij een patint in coma: Anamnese: hoe de coma is ingetreden, diabetes, medicijngebruik, hart- en longziekten, epilepsie, schedeltrauma, infectie vooraf Algemeen lichamelijk onderzoek: verwondingen, huidafwijkingen, injectielittekens en bepaling comadiepte (EMV score) Neurologisch onderzoek met als specifieke vraagstellingen:- Intracranile druk verhoogd (stuwingspapillen?)?Intracranile druk verhoogd (stuwingspapillen?...
View Full Document

Page1 / 2

2.1 KN hst.17 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online