2.1 KN hst.18 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische Neurologie Hst. 18 Ziekten van het ruggenmerg Een blijvende volledige dwarslaesie van het ruggenmerg op bijv. het niveau van C7, ten gevolge van wervelletsel C6, leidt uiteindelijk tot: 1. Beschadiging van de achterstrengen : uitval van de gnostische sensibiliteit vanaf het corresponderende dermatoom naar beneden (vanaf de schouders, met behoud van de sensibiliteit aan de laterale zijde van de bovenarmen). 2. Beschadiging van de tractus spinothalamicus : uitval vitale sensibiliteit in hetzelfde gebied. 3. Uitval van de reflexboog over het getroffen ruggenmergsegment (tricepspeesreflex). 4. Beschadiging van de tractus corticospinalis (piramidebaan): verhoging van de reflexen onder dat niveau, met pathologische voetzoolreflexen, uitval van de kracht op een onder het niveau van de dwarslaesie (de patiënt kan zijn armen nog buigen maar niet meer strekken, de handmotoriek is verloren gegaan, de benen zijn paralytisch). 5. Beschadiging van de voorhoorn : segementale spieratrofie op het niveau van de laesie door uitval van de motorische voorhoorncellen (m. triceps). 6.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 2.1 taught by Professor Jansen during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Page1 / 2

2.1 KN hst.18 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online