2.1 KN hst.21 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische Neurologie Hst. 21 Extrapiramidale ziekten Parkinsonisme berust op een verstoring van de door dopamine gereguleerde neurotransmissiesystemen (vooral nigrostriatale verbindingen). Het kan samenhangen met een tekort aan dopamine in het presynaptische systeem (zoals bij de ziekte van Parkinson), een combinatie van een presynaptisch tekort en een stoornis in de postsynaptische dopaminereceptoren (zoals bij multisysteematrofie en progressieve supranucleaire paralyse) en een verminderde beschikbaarheid van de postsynaptische dopaminereceptoren (zoals bij blokkade hiervan door antipsychotica). Het anatomisch substraat is een neuronenverlies in de substantia nigra met degeneratie van de nigrostriatale verbindingen en een depletie van de bijbehorende transmitter (dopamine) in het striatum, cooral in het putamen. Bij macroscopische onderzoek van de hersenen van een Parkinson-patiënt valt depigmentatie op van de substantia nigra in het mesencephalon. Microscopisch is er sprake van intracellulaire insluitlichaampjes in de substantia nigra, maar ook in andere kernen van diencephalon en hersenstam. Symptomen : 1. Bewegingsarmoede/traagheid (bradykinesie): Het verminderd meebewegen van één of beide armen bij het lopen. Vooral de automatische motoriek is gestoord; de patiënt merkt dat hij bij als zijn bewegingen moet nadenken. Verminderde spontane motoriek van het gezicht en het verminderd
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 2.1 taught by Professor Jansen during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Page1 / 2

2.1 KN hst.21 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online