{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 KN hst.25 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische Neurologie Hst. 25 Dementieën Dementie is een syndroom bestaande uit een verworven achteruitgang van verscheidene cognitieve (kennende) functies op basis van een organisch cerebrale aandoening bij een intact bewustzijn. Geheugenstoornissen (korte- en/of langetermijngeheugen) Een of meer van de volgende cognitieve stoornissen: afasie, apraxie, agnosie, stoornis van de uitvoerende functies (plannen maken, organiseren, volgorde aanbrengen, abstract denken). Stoornissen veroorzaken elk een duidelijke beperking in het sociaal of beroepsmatig functioneren en betkenen een significante beperking t.o.v. het vroegere niveau (om normale ouderdomsverschijnselen uit te sluiten). Stoornissen komen niet uitsluitend voor tijdens het beloop van delier. Dementie treedt op bij ieder belangrijk celverlies in de hersenen, vooral bij lokalisaties in de frontale of pariëtotemporale schors en in de mediale delen van de temporale schors (hippocampus). Ook afwijkingen in de witte stof van de grote hersenen kunnen door isolatie van de op zichzelf intacte schorsarealen dementie veroozaken.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}