2.1 LKNO hst.1 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde Hst. 1 Anatomie en fysiologie van het oor Het middenoor bestaat uit de luchthoudende trommelholte met de 3 gehoorbeentjes en de 2 middenoorspiertjes. Aan de voorzijde mondt de tuba Eustachii uit, achter-boven bestaat een open verbinding met het celsysteem van het mastoïd. Het trommelvlies is een dunne, glanzende, parelgrijze membraan met een iets blauwige doorschemering als gevolg van de luchthoudende trommelholte. Het midden wordt gevormd door het uiteinde van de hamersteel, het bovenste deel hiervan zit het meest frontaal (rechteroor: van linksonder naar rechtsboven). De hamersteel bevindt zich hecht verankerd in de bindweefsellaag. Achter-boven kan men vaak het lange been van de incus zien doorschemeren. De gehoorbeentjesketen bestaat uit de hamer, het aambeeld (incus) en de stijgbeugel (stapes). De n. facialis heeft een lang en complex verloop door het middenoor en het mastoïd. Hij komt vanuit boven het middenoor in en loopt boven het ovale venster van horizontaal naar dorsaal. Voorbij de ovale nis buigt de zenuw naar caudaal, hij verloopt door de voorwand van het mastoïd en treedt aan de voorwand van de mastoïdpunt naar buiten. Het middenoorsysteem brengt de luchttrilling over op de vloeistof van het binnenoor en probeert het verlies in dB hierbij te beperken: Oppervlakteverschil : de oppervlakte van het trommelvlies is 65-70 mm 2 en die van het ovale venster 3 mm 2 . Hefboomwerking : van de gehoorbeentjesketen Door middel van de tuba Eustachii is de luchtdruk in de middenoorholte normaal gelijk aan de buitenlucht. Doordat de tuba zich bij slikken opent vindt regelmatig beluchting plaats. Het slijmvlies van het middenoor en de tuba zorgt d.m.v. zijn trilhaarbeweging voor afvoer van geproduceerd secreet. Dit secreet en het slijmvlies zelf bezitten een afweerfunctie tegen opstijgende infecties uit neus en keel. Het binnenoor (
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 2.1 taught by Professor Jansen during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Page1 / 2

2.1 LKNO hst.1 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online