{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 LKNO hst.2 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde Hst. 2 Onderzoek van het oor en het gehoor De decibel is een verhoudingsmat en het heeft alleen zin deze te gebruiken indien men erbij zegt (of heeft afgesproken) wat men als vergelijkingseenheid hanteert. 0 dB is bij de dB SPL een geluidsdruk van 20 micropascal. Bij dB HL is 0 dB in elke frequentie de intensiteit waarmee die frequentie nog juist wordt gehoord door jonge mensen zonder gehoorproblemen. De geluidsenergie van een geluid van 20 dB is 10 keer zo groot als van 10 dB. Een normaal gesprek is 60 dB en een pneumatische hamer 90 dB. Onder dynamisch bereik verstaat men de verhouding tussen de kleinste en de grootste energiestroom die nog als geluid kan worden waargenomen. Toonaudiometrie (toondrempelaudiometrie) geeft voor elk oor apart informatie over de omvang van het gehoorverlies voor de afzonderlijke frequenties. Op de horizontale as is de frequentie logaritmisch uitgezet en op de verticale as staat het gehoorverlies in dB HL. De luchtgeleiding wordt onderzocht met een koptelefoon en de de verticale as staat het gehoorverlies in dB HL....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online