2.1 LKNO hst.5 - blijven tot haarcellaesies zoals bij het...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde Hst. 5 Aandoeningen van het binnenoor Binnenoorbeschadiging als gevolg vankortdurend dan wel langdurend geluid van hoge intensiteit is in onze maatschappij een van de belangrijkste oorzaken van perceptieslechthorendheid. Bij een explosietrauma kunnen verscheuringen optreden van het trommelvlies (eventueel zelfs met kentenluxatie) en van de vliezige binnenoorstructuren. De beschadiging in het binnenoor kan echter ook beperkt
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: blijven tot haarcellaesies zoals bij het chronisch lawaaitrauma. Bij het chronisch lawaaitrauma treedt uitval van de haarcellen op, in eerste instantie allen in het hogefrequentiegebied (basale winding). De buitenste haarcellen degenereren als eerste, later gevolgd door de binnenste en het eerste neuron....
View Full Document

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 2.1 taught by Professor Jansen during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Ask a homework question - tutors are online