2.1 LKNO hst.7 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde Hst. 7 Anatomie, fysiologie en onderzoek van het vestibulaire systeem Het evenwichtsorgaan vormt de primaire sensor voor het meten van de stand en bewegingen van ons hoofd in de ruimte. Het orgaan detecteert de hoofdstand t.o.v. de zwaartekracht binnen een halve graad nauwkeurig en meet hoofdversnellingen (rotaties en translaties). Het draagt bij tot ons ruimtelijk oriëntatievermogen, het stabiliseren van beelden op het netvlies bij hoofdbewegingen en het bewaren van ons evenwicht in rust en bij beweging. Deze taken kunnen alleen goed uitgevoerd worden in combinatie met informatie uit andere zintuigsystemen. De vestibulaire, visuele, proprioceptieve en andersoortige informatie wordt primair geïntegreerd in het cerebellum en de vestibulaire kernen. In beide rotsbeenderen ligt het gepaard aangelegde benige labyrint , een stelsel van holten en gangen. In dit benige labyrint ligt het vliezige labyrint omgeven door perilymfe, dat via de ductus perilymphaticus wordt aangevoerd vanuit de arachnoïdale ruimte. Het vliezige labyrint is gevuld met endolymfe. Dit wordt geproduceerd door de stria vascularis in de cochlea en de donkere cellen in het vestibulaire deel van het labyrint; de resorptie vindt plaats door de saccus endolymphaticus. De halfcirkelvormige kanalen detecteren hoekversnellingen. De utriculus en sacculus zijn vooral gevoelig voor het detecteren van lineaire versnellingen en de stand t.o.v. de zwaartekracht. De specifieke gevoeligheid voor hoek- of lineaire versnellingen wordt veroorzaakt door de wijze waarop de haarcel is ingebouwd in de halfcirkelvormige kanalen en in de maculae van de utriculus en sacculus en niet door het type zintuigezenuwcel. Iedere
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

2.1 LKNO hst.7 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online