2.1 LKNO hst.8 - waargenomen en leidt tot draaiduizeligheid...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde Hst. 8 Aandoeningen van het evenwichtssysteem Bij de benigne paroxismale positioneringsduizeligheid (BPPD) met nystagmus, gaat het om draaiduizeligheid gepaard gaande met nystagmus. Soms gaat het gepaard met misselijkheid en zelfs braken, het treedt alleen op na bepaalde hoofdbewegingen. Het pathofysiologische mechanisme zou canalolithiasis zijn. Volgens deze theorie zweven mogelijk door een trauma of metabole stoornis relatief veel statoconia vrij in de endolymfatische ruimte rond en klonteren samen tot een ‘clod’. De ‘clod’, met een hoge soortelijke massa, kan vanuit de utriculaire ruimte in de halfcirkelvormige kanalen terechtkomen. In het posterieure verticale kanaal komt het het meeste voor. Eenmaal in het kanaal maakt de ‘clod’ het kanaal gevoelig voor standsverandering t.o.v. de zwaartekracht. De standsverandering van het hoofd wordt door de patiënt ten onrechte als een rotatoire versnelling
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: waargenomen en leidt tot draaiduizeligheid en nystagmus. De uitputbaarheid wordt verklaard doordat bij herhaalde hoofdbewegingen de ‘clod’ relatief snel uiteen zal vallen in kleinere partikeltjes. Zonder nystagmus mag men de diagnose canalolithiasis niet stellen. De ziekte van Ménière geeft de volgende klachten: • Aanvalsgewijze vertigo (duizeligheid) met misselijkheid met vegetatieve verschijnselen • Perceptief gehoorverlies van het aangedane oor • Tinnitus (oorsuizen) in het aangedane oor Tijdens de aanval is veelal sprake van een horizontale nystagmus. In zeldzame gevallen kan een patiënt plotseling door de benen zakken, ‘vestibulaire drop-attack’ of ‘Tumarkin-crisis’. De vertigo klachten verdwijnen in de loop van jaren meestal spontaan en het gehoorsverlies zal toenemen....
View Full Document

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 2.1 taught by Professor Jansen during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Ask a homework question - tutors are online