{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 LKNO hst.9 - stoornis in de kern Afhankelijk van de...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde Hst. 9 Aandoeningen van de nervus facialis Bij een eenzijdige verlamming van ‘centrale’ oorsprong , d.w.z. centraal van de nucleus facialis (tumor, CVA) ontstaat geen duidelijke functiestoornis van de m. frontalis en de m. orbicularis oculi. Bewegen van het voorhoofd en sluiten van de oogleden blijven mogelijk. De reden daarvan is gelegen in het feit dat het (bovenste) gedeelte van de kern dat dit gedeelte van de musculatuur verzorgt, geïnnerveerd wordt vanuit de cortex van beide hersenhelften. Bij een ‘perifere’ verlamming , d.w.z. een stoornis in de kern of in de n. facialis, zijn alle spiergroepen van één gezichtshelft betrokken. Een uitzondering hierop is een aangezichtstrauma waarbij een tak van de zenuw wordt getroffen. Een verlamming van het perifere type kan dus ook veroorzaakt worden door bijv. een vasculaire
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: stoornis in de kern. Afhankelijk van de plaats van de laesie zijn ook de traansecretie, de stapediusreflex en de smaakfunctie al of niet uitgevallen. Bij de stapediusreflex worden geluidsstimuli van meer dan 85 dB aangeboden, terwijl de middenoorimpedantie wordt geregistreerd. Indien het gehoor normaal is treedt bij deze intensiteit een contractie op van de m. stapedius, die tot een kortdurende impedantieverhoging leidt. Emotionele motoriek gaat in het CZS via andere banen dan de willekeurige motoriek. De verlamming van Bell is een eenzijdige acuut optredende perifere uitval of parese van de n. fa. De verlamming wordt mogelijk veroorzaakt door een reactivatie van een latent aanwezig herpes-simplexvirus type I of het varicella-zostervirus....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}