{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 LKNO hst.16 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde Hst. 16 Farynx De farynx wordt verdeelt in: Nasofarynx: Orofarynx: sensibel voornamelijk bezenuwd door de n. glossopharyngeus (n. IX) Hypofarynx: de sensibele bezenuwing gaat uit van de n. laryngeus superius (n. X) Zodra de spijsbrok bij het slikken de mondholte verlaat en de tongbasis bereikt, neemt de onbewuste, z.g. faryngeale fase van de slikactie aanvang. De toegang tot de nasofarynx wordt afgesloten door het heffen en aanspannen (via contractie van respectievelijk de m. levator en de m. tensor veli palatini) van het weke verhemelte, waardoor dit tegen de farynxacterwand komt te liggen. Op de achterwand kan de wal van Passavant worden gevormd door aanspannen van de m. constrictor pharyngis superior. Daardoor is sluiting van de toegang tot de nasopharynx ook bij een te kort verhemelte vaak nog mogelijk. Door de larynx te heffen en naar anterieur te verplaatsen wordt het mogelijk met het strottenklepje, de epiglottis, de toegang tot de larynx en de lagere luchtwegen af te dekken. Deze afdekking is deels passief (door druk van de tongbasis, die tegen de epiglottis wordt aangeduwd), deels actief (door het
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online