2.1 LKNO hst.21 - auditieve waarneming die een negatief...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde Hst. 21 Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen De periode van nul tot zeven jaar moet worden gezien als de leerperiode voor taal, waarbij het taalverwervingsproces ook een neuroanatomisch en neurofysiologisch substraat krijgt. 1 jaar : veel en gevarieerd brabbelen, orale en nasale klanken 1 ½ jaar : ten minste 5 woordjes, woordopbouw nog onvolledig, orale en nasale klanken 2 jaar : zinnen van 2 woorden, woordopbouw nog onvolledig 3 jaar : drie- tot 5-woorduitingen, weinig grammaticale structuur, geen opvallende nasaliteit meer, 50-70% van wat het kind zegt is verstaanbaar door anderen. 4 jaar : eenvoudige, enkelvoudige zinnen, problemen met meervoudsvormen en vervoegingen, 75-90% verstaanbaar 5 jaar : goed gevormde, ook samengestelde zinnen, concreet taalgebruik, goed verstaanbaar. Beïnvloedende factoren van het spraak- en taalsysteem: Horen: een niet goed verlopende luisterontwikkeling kan leiden tot verschillende basisproblemen in de
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: auditieve waarneming die een negatief gevolg hebben voor het hele verloop van de taalontwikkeling. Bewegen: een goede klankproductie is afhankelijk van auditieve feedback en van de bewegingsmogelijkheden van de spraakorganen en het stemgevend apparaat. Leren: taal wordt door kinderen geleerd door te luisteren naar wat in de omgeving wordt gesproken, maar vooral ook doordat dit onthouden kan worden op basis van een leervermogen dat het kind heeft meegekregen. Taalinput: wanneer het taalaanbod van de ouders onvoldoende is, kunnen kinderen een taalstoornis ontwikkelen die zich meestal op alle niveaus van de taal manifesteert. Gezondheid: kinderen ontwikkelen zich vaak niet in een periode dat ze erg ziek zijn. Wanneer, na genezing, de ontwikkeling weer op gang komt, kan het zijn dat de ontwikkelingsvertraging snel wordt ingehaald....
View Full Document

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 2.1 taught by Professor Jansen during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Ask a homework question - tutors are online