{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 LKNO hst.21 - auditieve waarneming die een negatief...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde Hst. 21 Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen De periode van nul tot zeven jaar moet worden gezien als de leerperiode voor taal, waarbij het taalverwervingsproces ook een neuroanatomisch en neurofysiologisch substraat krijgt. 1 jaar : veel en gevarieerd brabbelen, orale en nasale klanken 1 ½ jaar : ten minste 5 woordjes, woordopbouw nog onvolledig, orale en nasale klanken 2 jaar : zinnen van 2 woorden, woordopbouw nog onvolledig 3 jaar : drie- tot 5-woorduitingen, weinig grammaticale structuur, geen opvallende nasaliteit meer, 50-70% van wat het kind zegt is verstaanbaar door anderen. 4 jaar : eenvoudige, enkelvoudige zinnen, problemen met meervoudsvormen en vervoegingen, 75-90% verstaanbaar 5 jaar : goed gevormde, ook samengestelde zinnen, concreet taalgebruik, goed verstaanbaar. Beïnvloedende factoren van het spraak- en taalsysteem: Horen: een niet goed verlopende luisterontwikkeling kan leiden tot verschillende basisproblemen in de
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: auditieve waarneming die een negatief gevolg hebben voor het hele verloop van de taalontwikkeling. • Bewegen: een goede klankproductie is afhankelijk van auditieve feedback en van de bewegingsmogelijkheden van de spraakorganen en het stemgevend apparaat. • Leren: taal wordt door kinderen geleerd door te luisteren naar wat in de omgeving wordt gesproken, maar vooral ook doordat dit onthouden kan worden op basis van een leervermogen dat het kind heeft meegekregen. • Taalinput: wanneer het taalaanbod van de ouders onvoldoende is, kunnen kinderen een taalstoornis ontwikkelen die zich meestal op alle niveaus van de taal manifesteert. • Gezondheid: kinderen ontwikkelen zich vaak niet in een periode dat ze erg ziek zijn. Wanneer, na genezing, de ontwikkeling weer op gang komt, kan het zijn dat de ontwikkelingsvertraging snel wordt ingehaald....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern