2.1 LPs hst.3+4+16 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek Psychiatrie Hst. 3 Het Psychiatrisch Onderzoek De (subjectieve) klachten worden door de patiënt spontaan gemeld bij de speciële anamnese, of er wordt oriënterend naar gevraagd bij de algemene psychiatrische anamnese. De anamnese van een psychiatrisch onderzoek bestaat uit: speciële anamnese, algemene psychiatrische anamnese, psychiatrische voorgeschiedenis en familieanamnese, somatische amamnese en lichamelijk onderzoek, sociale anamnese (thuis, opleiding of werk, vrije tijd), biografische anamnese (gezin van oorsprong, levensgeschiedenis en zelfbeschrijving) en heteroanamnese. Algemene psychiatrische anamnese : Cognitieve stoornissen : bewustzijn, geheugen Psychotische stoornissen : hallucinaties, incoherentie (verwardheid in de gedachtegang, rare sprongen in de gedachten), wanen (overtuigingen die niet kunnen kloppen). Stemmings -, angst -, stress - en aanpassingstoornissen : paniek, fobie, depressie, manie, gespannenheid, suïcidaliteit, dwanggedachten of –handelingen. Somatoforme en dissociatieve stoornissen : onverklaarbare lichamelijke klachten, gestoorde lichaamsbeleving, hypochondrie, derealisatie, depersonalisatie Conatieve stoornissen : misbruik of afhankelijkheid van een middel, eetbuien, stoornissen in de impulsbeheersing, parafilieën. Stoornissen die doorgaans in de jeugd beginnen : beperkingen in de sociale interacties, stereotiepe gedragspatronen, aandachtsstoornissen, hyperactiviteit, tics. Psychiatrisch onderzoek: Exploratie: het gericht vragen naar subjectieve psychische symptomen, aansluitend bij spontane vermelding of desgevraagd bij bevestiging van klachten tijdens de speciële anamnese of de algemene psychiatrische anamnese Observatie: het observeren van objectieve psychopathologische verschijnselen, wat tijdens het opnemen van de anamnese plaatsvindt. Testen: het stellen van gerichte vragen teneinde objectieve psychische ziekteverschijnselen vast te
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

2.1 LPs hst.3+4+16 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online