2.1 LPs hst.8 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek Psychiatrie Hst. 8 Behandeling Behandelmogelijkheden op biologisch gebied: Technieken die rechtstreeks in de hersenen ingrijpen: - Neurochirurgie: vb. het onderbreken van bepaalde baansystemen bij patiënten met zeer ernstige vormen van OCD, die anders niet geholpen kunnen worden. - ECT: elektroconvulsie therapie, hierbij wordt een stroom door de hersenen gestuurd, die een epileptisch insult teweegbrengt. Bij herhaling daarvan kunnen depressieve, maar ook psychotische verschijnselen verdwijnen. Ook sommige lichamelijke symptomen, zoals katatonie of maligne hyperthermie, reageren hier gunstig op. Bij het maligne neurolepticasyndroom (een ernstige levensbedreigende ontregeling van allerlei vitale functies als zeldzame bijwerking van antipsychotica) kan ECT zelfs levensreddend zijn. De belangrijkste bijwerking bestaat uit (meestal voorbijgaangde) stoornissen in het korte geheugen. Technieken om de hersenen chemisch te beïnvloeden: antipsychotica, stemmingsstabilisatoren,
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online