2.1 LPs hst.13 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek Psychiatrie Hst. 13 Stress- en aanpassingsstoornissen 13.1 Stressstoornissen Met stress wordt een verhoogde spanningstoestand aangeduid, die zowel leidt tot een fysiologische (re)actie als tot een psychologische belasting. Stressstoornissen zijn stoornissen die specifiek te maken hebben met verstoringen van het stressresponssysteem. Wanneer zich een acute, levensbedreigende gebeurtenis voordoet, wordt het stressresonssyteem geactiveerd. Dit bestaat uit 3 in de natuur gegeven reacties: 1. Vechten: het gevaar bestrijden 2. Vluchten: het gevaar ontlopen 3. Freezing: doen alsof je dood bent Kenmerkend voor het mogelijke ontstaan van stressstoornissen is dat de persoon in kwestie op een gegeven moment ervaart dat het gevaar niet meer te ontlopen is. Kenmerkend voor de acute stressstoornis (ASS) in vergelijking met gewone reacties bij dreigend gevaar is het gevoel van verdoving, het ontbreken van emoties, het ervaren alsof het een film is, als niet echt (derealisatie), alsof het een ander betreft (depersonalisatie). De ASS is riskant, omdat de adequate reacties niet plaatsvinden. A. De betrokkene is blootgesteld aan een zeer traumatische ervaring. B. De betrokkene heeft ten minste 3 van de volgende symptomen tijdens of onmiddellijk na het trauma ondervonden: 1. Verdoving, onthechting of afwezigheid van emoties 2. Vermindering van het zich bewust zijn van de eigen omgeving 3. Derealisatie 4. Depersonalisatie 5. Dissociatieve amnesie C. De traumatische gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd. D. Er is sprake van duidelijke angstsymptomen of verhoogde prikkelbaarheid en vermijding van prikkels die herinnering aan het trauma oproepen. E. De symptomen duren minimaal 2 dagen en maximaal 4 weken en treden binnen 4 weken op na de traumatische gebeurtenis. Kenmerkend voor de posttraumatische stressstoornis (PTSS) is dat de persoon in een toestand van verhoogde waakzaamheid blijft, terwijl het gevaar al lang verdwenen is. De herinneringen blijven actief in het werkgeheugen. Mensen met PTSS klagen ook vaak over vergeetachtigheid. De gewone dingen lijken niet meer belangrijk. Ook worden ze dikwijls geplaagd door schuldgevoel. De mensen zijn ook vaak uitgeput door slaapgebrek en de overmatige angst. Het is belangrijk te beseffen, dat mensen met deze symptomen vaak niet
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 2.1 taught by Professor Jansen during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Page1 / 2

2.1 LPs hst.13 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online