{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 LPs hst.14 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Leerboek Psychiatrie Hst. 14 Stoornissen met vooral lichamelijke symptomen 14.5 Slaapstoornissen Patiënten omschrijven hun gestoorde slaap meestal in de vorm van te weinig slaap (insomnie), te veel slaap (hypersomnie), slapen op ongewone tijden (circadiane slaapstoornis) of storende verschijnselen tijdens de slaap (parasomnie). Slaapstoornissen: Primaire slaapstoornissen : o.a. dyssomnieën en parasomnieën. De dyssomnieën betreffen een heterogene groep slaapstoornissen die worden gekenmerkt door insomnieklachten, hypersomnieklachten of klachten over slapen op ongewone tijden. De parasomnieën daarentegen betreffen slaapstoornissen waarbij sprake is van storende lichamelijke verschijnselen die overwegend tijdens de slaap optreden of hierdoor worden versterkt en waarbij het slaapproces zelf normaal is. Slaapstoornis in samenhang met een andere psychiatrische stoornis Andere slaapstoornissen: door een somatische aandoening of middel .
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online