2.1 ME hst.7 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medische...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medische Ethiek Hst. 7 Communicatie Voor de medische communicatie zijn zowel het gemeenschappelijke perspectief op communicatie als dat van het zender-boodschap-ontvanger model van belang. Op het meest concrete, alledaagse niveau van communicatie vindt uitwisseling plaats van betekenissen met een niet-vastomlijnde, veelzinnige inhoud. Deze symbolische interactie is veelzinnig en dus voor meer dan één uitleg vatbaar. Dat vereist oplettendheid en voorzichtigheid. De gemeenschappelijkheid in het gesprek speelt een rol die even belangrijk is als de nauwkeurigheid waarmee de boodschappen worden geformuleerd. In de hulpverlening is beperking tot alleen maar nauwkeurig en bijna wetenschappelijk taalgebruik vrijwel niet mogelijk. Want als een patiënt aangeeft zich ziek te voelen, moet de arts de patiënt zijn verhaal laten vertellen. De betekenissen van het verhaal worden door de arts verwerkt wen uiteindelijk vergeleken met de resultaten van het medisch onderzoek. Na de vergelijking komt de dokter tot een vaststelling die medisch-professioneel verantwoord moet zijn. Enerzijds moet er een duidelijke, liefst neutrale boodschap worden geformuleerd, anderzijds wordt die boodschap verteld in een relatie waarbij de gesprekspartners betrokken zijn bij de betekenis van de boodschap. Op dit niveau van de concrete menselijke communicatie speelt de ethiek een herkenbare rol in de attitude van de
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online