{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 MPh hst.5 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medical...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medical Physiology Hst. 5 Membrane Potentials and Action Potentials Via Na + /K + lekkanalen kunnen de ionen teruglekken. Ze zijn veel meer permeabel voor K + dan voor Na + , dit is erg belangrijk voor het bepalen van het rustpotentiaal. Als er alleen K + door het membraan heen kan bewegen wordt de rustmembraanpotentiaal -94 millivolt. Als er alleen Na + door het membraan heen kan bewegen wordt de rustmembraanpotentiaal +61 millivolt. Omdat de lekkanalen veel meer permeabel zijn voor K + bepaalt K + voor het grootste gedeelte de rustmembraanpotentiaal. En zo komt de rustmembraanpotentiaal op -86 millivolt. De Na + K + pomp pompt 3 Na + ionen naar buiten en 2 K + ionen naar binnen, dit zorgt voor een extra negatieve potentiaal van -4 millivolt. Het rust potentiaal komt zo dus op -90 millivolt. Wanneer tijdens de depolarisatie een bepaalde drempel gehaald wordt, gaan de spanningsafhankelijke Na + kanalen open en Na + diffundeert het axon in. Heel snel hierna beginnen de Na + kanalen dicht te gaan (worden
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online