2.1 MPh hst.6+7 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medical...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medical Physiology Hst. 6 Contraction of Skeletal Muscle Alle spiervezels die geïnnerveerd worden door 1 zenuwvezel worden samen met het perifere motorneuron en het axon, een motorunit genoemd. Wanneer er geen overlap is tussen de actine en myosine filamenten, de spier is uitgerekt, is de spierkracht nul. De spierkracht is het hoogst vanaf het punt dat de actine alle cross-bridges heeft overlapt totdat de actine filamenten elkaar gaan overlappen. Vanaf het punt dat myosine filamenten de Z-lijn raken gaat de spierkracht snel naar beneden. Kracht kan gereguleerd worden door: Recruteringsfrequentie : wanneer het zenuwstelsel een zwak signaal zend om een spier te laten contraheren, zullen de kleinere motorunits eerder gestimuleerd worden dan de grotere. Des te sterker het signaal, des te meer en grotere motorunits zullen gestimuleerd worden. Dit komt doordat de kleine motorunits geïnnerveerd worden door kleine motorneuronen in het ruggenmerg en deze zijn
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 2.1 taught by Professor Jansen during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Ask a homework question - tutors are online