{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 MPh hst.49 - • Tussen het posteriore oppervlak van de...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medical Physiology Hst. 49 The Eye: I, Optics of Vision Hoe sterk een lens lichtstralen afbuigt, wordt uitgedrukt in dioptriën. De sterkte van een lens in dioptriën van een convexe lens is gelijk aan 1 meter gedeelte door (f) de afstand waarop het brandpunt licht. Wanneer een lens parallele lichtstralen zo kan afbuigen dat het brandpunt op 0,5 meter ligt, is de sterkte van de lens +2 dpt. Het lenzen systeem van het oog bestaat uit 4 refractieve vlakken: Tussen lucht en het anteriore oppervlak van de cornea.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: • Tussen het posteriore oppervlak van de cornea en het kamervocht • Tussen het kamervocht en het anteriore oppervlak van de lens • Tussen het posteriore oppervlak van de lens en het glasachtig lichaam De belangrijkste functie van de iris is het regelen hoeveel licht er door de pupil valt. Bij een wijde en een smalle pupil valt het licht precies op één punt op de retina. Maar wanneer de retina naar voren of achteren wordt bewogen, wordt het punt bij de wijde pupil veel sneller een wazige vlek dan bij de smalle pupil....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online