{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 MPh hst.52 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medical...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medical Physiology Hst. 52 The Sense of Hearing De basilaire vezels worden progressief langer richting de apex van de cochlea, ook wordt de diameter van de vezels kleiner. Daarom zit de hoge frequentie resonantie aan het begin en die van de lage frequenties aan het einde van de cochlea. Dat de lage frequenties verder weg zitten komt ook doordat aan het einde er steeds meer vloeistof moet worden verplaatst door de trillingen. Discriminatie in luidheid : 1. Wanneer het geluid harder wordt, wordt de amplitude van de vibratie van het basilaire membraan en de haarcellen ook groter. Hierdoor exciteren de haarcellen de zenuwuiteinden in een veel sneller tempo. 2. Wanneer de amplitude van de vibratie groter wordt, zorgt het ervoor dat meer en meer haarcellen op de randen van het gedeelte van het basilaire membraan dat resoneert gestimuleerd worden. Dit zorgt voor spatiële summatie van impulsen, transmissie door vele zenuwvezels in plaats van door enkele. 3.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online