{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 MPh hst.54 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medical...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medical Physiology (en Klinische Neurologie Hst. 7 Reflexen) Hst. 54 Motor Functions of the Spinal Cord; the Cord Reflexes Sensorische signalen komen bij de achterhoorn het ruggenmerg binnen. Hierna gaat het signaal 2 verschillende richtingen op: 1. Een tak gaat bijna direct naar de grijze stof en zorgt voor lokale segmentale reflexen en andere lokale effecten; 2. Een andere tak geeft signalen door naar hoger gelegen delen van het zenuwstelsel. In de voorhoorn liggen motorneuronen: α motorneuronen: hebben grote Aa zenuwvezels. Ze splitsen vaak nadat ze de spier binnen zijn gegaan en ze innerveren grote skeletspiervezels. γ motorneuronen: kleinere Ag zenuwvezels, die naar kleine, speciale skeletspiervezels gaan (intrafusale vezels). Deze vezels bevinden zich in het midden van het spierspoeltje en helpen met het controleren van de gevoeligheid van het spierspoeltje. - Dynamische γ vezels: stimuleert vooral de nuclear bag intrafusal fibers. Hierdoor wordt de dynamische respons van de spierspoel erg versterkt en het heeft haast geen effect op de statische respons. - Statische γ vezels: stimuleert vooral de nuclear chain intrafusal fibers. Dit heeft veel effect op de statische respons en haast geen op de dynamische respons. Sensorische receptoren die veranderingen in de skeletspier registeren: Spierspoeltjes : liggen in de buiken van de spieren en zenden informatie over spierlente en de snelheid van het veranderen van lengte. Het bestaat uit 3 tot 12 zeer kleine intrafusale spiervezels die vast zitten aan het glycocalyx van de omliggende grote extrafusale skeletspiervezels. Het midden van de intrafusale vezels bevat geen actine en myosine filamenten en functioneert als sensorische receptor.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

2.1 MPh hst.54 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medical...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online