{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 MPh hst.57+58 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medical...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medical Physiology Hst. 57 Cerebral Cortex, Intellectual Functions of the Brain, Learning and Memory Parieto-occipitotemporale cortex : analyse van de ruimtelijke plaats van alle delen van het lichaam en van alles om het lichaam heen. Het gebied van Wernicke zorgt voor taalbegrip en logisch nadenken. Prefrontale cortex : plannen van complexe patronen en opeenvolgingen van motorische bewegingen. Ook ontvangt het een massieve subcorticale bundel zenuwvezels die de prefrontale cortex verbindt met de parieto- occipitotemporale cortex. Door deze bundel ontvangt de prefrontale cortex alvast geanalyseerde sensorische informatie, vooral van de ruimtelijke plaats van het lichaam die nodig is voor het plannen van effectieve bewegingen. Het is ook belangrijk voor denkprocessen in de hersenen. Het gebied van Broca zorgt voor de woordformatie. Limbische cortex : gedrag, emoties en motivatie.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online