2.1 MPh hst.58+59 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medical...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medical Physiology Hst. 58 Behavioral and Motivational Mechanisms of the Brain – The Limbic System and the Hypothallamus Zenuwsignalen in de hersenstam activeren het cerebrale gedeelte van de hersenen op 2 manieren: 1. Door directe stimulatie van het achtergrondslevel van neuronale activiteit in wijd verspreide gebieden in de hersenen. Er zijn 2 verschillende gebieden: - Het reticulaire excitatoire gebied : (pons en mesencephalon) houdt de tonus in stand bij antizwaartekracht spieren, controleert de levels van activiteit van de ruggenmergreflexen en exciteert het cerebrum. De signalen richting het cerebrum gaan via de thalamus. De activiteit van het excitatoire gebied wordt voor een groot gedeelte bepaald door de hoeveelheid en het type sensorische signalen die de hersenen binnenkomen vanuit de periferie. Pijn signalen zorgen bijv. voor excitatie. Ook is er een positief feedbackmechanisme tussen het cerebrum en dit gebied. - Het reticulaire inhibitoire gebied : (mediaal en ventraal in de medulla oblongata) kan het reticulaire exciatoire gebied inhiberen, waardoor de activiteit van het cerebrum afneemt. 2. Door het activeren van neurohormonale systemen die specifieke facilitaire of inhibitaire hormoonachtige neurotransmitter stoffen uitscheiden in geselecteerde gebieden van de hersenen. -
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

2.1 MPh hst.58+59 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Medical...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online