2.1 RvdG hst.6 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Regulering...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Regulering van de gezondheidszorg Hst. 6 Patiëntenrechten De patiëntenrechten die in de WGBO zijn vastgelegd, zijn geformuleerd als verplichtingen voor de hulpverlener. De belangrijkste rechten van de WGBO zijn: Informed consent : - Recht op informatie : over de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk acht en van de uit te voeren verrichtingen; de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van de patiënt; alternatieve methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen; en de staat van en de vooruitzichten m.b.t. diens gezondheid voor wat betreft het terrein van het onderzoek of de behandeling. - Recht op toestemming : voor verrichtingen ter uitvoering van de behandelingsovereenkomst is de toestemming van de patiënt vereist. Recht op geheimhouding : zonder toestemming of een daartoe strekkende wettelijke verplichting mag hij aan derden geen inlichtingen over de patiënt verstrekken noch te dossier of andere schriftelijke stukken met gegevens over de patiënt aan derden laten zien. Maar aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst mogen ook zonder toestemming gegevens over de patiënt worden verstrekt. Rechten rond het
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

2.1 RvdG hst.6 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Regulering...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online