2.1 ZO hst.1-3 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Zakboek...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Zakboek Oogheelkunde Hst. 1 Anatomie Het oog is samengesteld uit: Een stevige buitenste wand, die doorzichtig is aan de voorkant (hoornvlies of cornea ) en ondoorzichtig naar achteren ( sclera ). Choroidea : rijk gevasculeerde laag, bekleedt het achterste segment van het oog en verzorgt de binnenkant van de retina. Corpus ciliare : bevindt zich meer anterior. Het bevat de gladde ciliairspier; contractie van deze spier leidt tot ontspanning van de zonulavezels, waardoor de lens een bollere vorm kan krijgen. Het ciliairepitheel (ligt in een ring rond de achterste oogkamer) secreteert kamerwater en zorgt voor handhaving van de intra-oculaire druk. Bij het corpus ciliare is de aanhechtingsplaats voor de iris. Lens : licht achter de iris en wordt op zijn plaats gehouden door fijne vezels die tussen corpus ciliare en lens lopen. Kamerhoek : de hoek gevormd door iris en cornea, wordt bekleed met een laag cellen en collageenvezels (trabekelsysteem). Door de overliggende sclera loopt het kanaal van Schlemm. Hierdoor wordt het kamerwater vanuit de voorste oogkamer naar het veneuze systeem afgevoerd. Retina : (netvlies) bevat de staafjes, kegeltjes, neuronen en steunweefsel. Fovea centralis/macula lutea : gele vlek, dit gedeelte van de retina bevat alleen kegeltjes en dit is het enige gedeelte waarmee je echt scherp ziet. n. opticus : het wordt gevormd uit axonen afkomstig uit de retinale ganglioncellen, de binnenste laag van de retina, en verlaat het oog door de cribriforme plaat van de sclera. Voorste oogkamer
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

2.1 ZO hst.1-3 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Zakboek...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online