2.1 ZO hst.13 - meestal gelijk, maar bij circa 20% van...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Zakboek Oogheelkunde Hst. 13 De pupil De pupil contraheert ( miosis ) als er licht in het oog schijnt (parasympathische activatie, sympathische relaxatie) en dilateert ( mydriasis ) in het donker (sympathische activatie, parasympathische relaxatie). De pupilgrootte is
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: meestal gelijk, maar bij circa 20% van normale pupillen bestaat er een pupilgrootteverschil ( anisoscorie ). Pupilafwijkingen kunnen worden veroorzaakt door: Oogziekten Afwijkingen in het neurale circuit Farmacologische werking...
View Full Document

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 2.1 taught by Professor Jansen during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Ask a homework question - tutors are online