{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 ZO hst.13 - meestal gelijk maar bij circa 20 van...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Zakboek Oogheelkunde Hst. 13 De pupil De pupil contraheert ( miosis ) als er licht in het oog schijnt (parasympathische activatie, sympathische relaxatie) en dilateert ( mydriasis ) in het donker (sympathische activatie, parasympathische relaxatie). De pupilgrootte is
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: meestal gelijk, maar bij circa 20% van normale pupillen bestaat er een pupilgrootteverschil ( anisoscorie ). Pupilafwijkingen kunnen worden veroorzaakt door: • Oogziekten • Afwijkingen in het neurale circuit • Farmacologische werking...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}