1.3 AFS hst.3 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Anatomy for...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Anatomy for Students Hst. 3 Thorax Het mediastinum wordt van boven afgegrensd door het apertura thoracis superior en van onder afgegrensd door het diaphragma. Het diaphragma is het middenrif. Het mediastinum bevat het hart, luchtpijp, slokdarm, aorta, bovenste en onderste holle ader. De trachea is de luchtpijp. De longen worden omgegeven door een longvlies en een borstvleis. Deze pleura bestaat uit een pleura visceralis (binnenblad) en een pleura parietalis (buitenblad). De ruimte tussen deze pleura wordt de cavitas pleurae of pleurasinus genoemd. De pulmo dexter is de rechter long en de pulmo sinister de linker long. De bovenste punt wordt de apex pulmonis genoemd en de onderkant wordt de basis pulmonis genoemd. De longen kunnen onderverdeelt worden in verschillende lobben: Lobus superius pulmo dexter = de bovenste lob van de rechter long Lobus medius pulmo dexter = de middelste lob van de rechter long Lobus inferius pulmo dexter = de onderste lob van de rechter long Lobus superius pulmo sinister = de bovenste lob van de linker long Lobus inferius pulmo sinister = de onderste lob van de linker long De fissura horizontalis pulmonis dextri is de scheiding tussen de lobus superior en lobus medius pulmo dexter.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 1.3 taught by Professor Devries during the Spring '09 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Page1 / 2

1.3 AFS hst.3 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Anatomy for...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online