1.3 AFS hst.4 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Anatomy for...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Anatomy for Students Hst. 4 Abdomen De thorax wordt afgegrensd door het apertura thoracis superior en het diaphragma . Het abdomen staat in open verbinding met het pelvis , de grens hiertussen is de apertura pelvis superior . De pelvis wordt aan de onderkant afgegrensd door de apertura pelvis inferior . De buikwand bestaat uit vele lagen. Onder de huid bevinden zich eerst een vetlaag en een bindweefsellaag. Hieronder liggen van buiten naar binnen: m. obliquis externus abdominis (van superior lateraal naar inferior mediaal), m. obliquis internus abdominis (van superior mediaal naar inferior lateraal) en de m. transversus abdominis (horizontaal). En verticaal midden over de buik ligt de m. rectus abdominis , deze spier heeft intersectiones tendinae (peesplaten). Onder deze spieren ligt de fascia transversalis . Nog dieper in de buik ligt het peritoneum (buikvlies), dit is een sereus membraan. Het peritoneum parietale ligt tegen de buikwand aan en het peritoneum viscerale ligt om de organen in de buik heen. De oesophagus (slokdarm) loopt achter de luchtpijp langs naar de venter of gaster (maag). De curvatura major is de grote buitenste kromming van de maag en de curvatura minor is de binnenste kleine kromming. De incisura angularis is een scherpe bocht in deze curvatura minor. Het cardia is het gedeelte van de maag dat de opening van de oesophagus naar de maag omgeeft. En de incisura cardiaca is de superiore hoek die de oesophagus met de maag maakt. Het stuk hierboven is het
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

1.3 AFS hst.4 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Anatomy for...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online