{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1.3 BLS - Blok 1.3 Bouwen aan Gezondheid Basic Life Support...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan Gezondheid Basic Life Support De ABC regel geeft aan in welke volgorde levenbedreigende stoornissen dienen te worden behandeld. A = airway (=vrije ademweg) B = breathing (=beademen) C = circulation (=circulatie) Ademweg-obstructie wordt gediagnosticeerd door met de handrug of wang te voelen of er een luchtstroom waarneembaar is. Ook kan worden geluisterd of luchtverplaatsing hoorbaar is. Er is sprake van een ademprikkel wanneer er thoraxbewegingen te zien zijn. Wanneer het slachtoffer geen ademprikkel meer bezit, kan d.m.v. beademing ademweg-obstructie gediagnosticeerd worden. Wanneer er wel sprake is van een ademprikkel: Leg een hand op het voorhoofd en til met de andere de kin op (headtilt + kinlift). Bij slachtoffers verdacht van nekletsel wordt alleen de kinlift gedaan. Breng het hoofd in een goede retroflexie, waardoor de ademweg wordt vrijgemaakt (bij kinderen en slachtoffers van nekletsel moet men het hoofd niet (teveel) flecteren). Luister met het oor aan de mond van het slachtoffer of er ademhaling is. Kijk tegelijkertijd naar de borst en bovenbuik of er een adembeweging zichtbaar is. Voel of er een ademstroom is.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

1.3 BLS - Blok 1.3 Bouwen aan Gezondheid Basic Life Support...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online