1.3 FH hst.12 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Functionele...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Functionele Histologie Hst. 12 Het circulatiesysteem Het gesloten bloedvatstelsel is bekleed met endotheel. De lagen die te onderscheiden zijn: 1. Tunica initima : aaneengesloten endotheel en een lamina basalis. De glycocalix van endotheelcellen heeft een negatieve lading, zodat bloedcellen en trombocyten, die ook een negatieve lading hebben, worden afgestoten. Tussen deze lagen: lamina elastica interna van versmolten elastische vezels. 2. Tunica media : circulair gerangschikte gladde spiercellen. De gladde spiercellen produceren componenten van de extracellulaire matrix. Soms tussen deze lagen: lamina elastica externa. 3. Tunica adventitia : bindweefsel, soms met enige gladde spiervezels, dat overgaat in het omgevende bindweefsel. Grotere vaten: - Vasa vasorum uit dit omliggende bindweefsel verzorgen het weefsel van de perifere vaatwand. In arteriën komen deze vaten meestal niet verder dan de buitenlaag van de media, terwijl zij bij venen tot vrij die in de media kunnen doordringen. - Vasa lymphatica vasorum - Ongemyeliniseerde vasomotorische zenuwen vormen een netwerk in de adventitia en kunnen eindigen bij gladde spiercellen aan de buitenzijde van de media. Gap junctions dragen de prikkels over naar meer lumenwaarts gelegen gladde spiercellen. - Takjes van gemyeliniseerde zenuwen kunnen tot in de intima reiken. Voor het transport van het bloed vanaf het hart zorgen elastische arteriën ( transportarteriën ), terwijl de musculeuze arteriën , door hun variabele debiet, zorgen voor een aanpasbare distributie van het bloed over verschillende regio’s of organen ( distributiearteriën ). Deze arteriën gaan over in (terminale) arteriolen, capillairen, postcapillaire venulen, venulen en venen. Elastische arterie
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

1.3 FH hst.12 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Functionele...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online