{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1.3 FH hst.18 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Functionele...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Functionele Histologie Hst. 18 Ademhalingsstelsel Het ademhalingsstelsel bestaat uit een geleidend deel en een respiratoire deel. De functies van het geleidende deel zijn: Het verschaffen van een weg waarlangs lucht van en naar de longen gaat Het conditioneren van de ingeademde lucht: reiniging, bevochtiging en verwarming. Om een onbelemmerde aan- en afvoer van de ingeademde lucht mogelijk te maken is het geleidende deel opgebouwd uit: Hyalien kraakbeen : in de trachea U-vormig en in de bronchiën ring- of plaat-vormig Elastische vezels : in de lamina propria direct onder het epitheel. De concentratie elastische vezels is omgekeerd evenredig met de doorsnede van de buis. Bundels glad spierweefsel : meestal circulair gerangschikt, komen voor van de trachea tot aan de ductuli alveolares. Het voorkomt dat bij inademen de buizen te sterk worden opgerekt, wat zou leiden tot een nutteloze toename van de dode ruimte. Het grootste deel van de luchtwegen is bekleed met meerrijig epitheel met trilharen dat veel slijmbekercellen bevat: respiratorisch epitheel . De verschillende celtypen, die allemaal op het basale membraan liggen:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

1.3 FH hst.18 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Functionele...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online