1.3 FH hst.20 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Functionele...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Functionele Histologie Hst. 20 Nier en urinewegen De nier , ureter , urineblaas en urethra vormen tezamen het systeem dat zorgt voor de vorming, het transport, de opslag en lozing van urine. De nieren zijn aan de concave zijde verbonden met het verwijde begin van de ureter (nierbekken) en de hilus. In het bekken monden de calices majores uit, die de calices minores verenigen, waarin de geproduceerde urine via de piramiden uitstroomt. De piramiden bezitten elk een merg en een schors . In de schors liggen nierlichaampjes of lichaampjes van Malpighi . Deze bestaan uit een arteriolair vaatkluwen , de glomerulus en het eerste deel van het nefron , bestaande uit het viscerale en partiëtale blad van het kapsel van Bowman . In het nierlichaampjes splitst het vas afferens zich in een dicht capillair kluwen zonder veel anastomosen. De capillairen van de glomerulus zijn aan de binnenzijde bekleed met endotheel dat rust op een dikke basale membraan. Het bevat fenestrae zonder diafragma. Aan de buitenkant zijn de capillairlussen met podocyten bekleed, die het viscerale blad van het kapsel van Bowman vormen. De filtratieruimte bevindt zich tussen het viscerale en pariëtale blad van het kapsel van Bowman. De uitlopers van de podocyten zijn vastgehecht op de basale membraan. Men onderscheidt primaire uitlopers of trabekels , vanwaar een groot aantal secundaire uitlopers of pedikels ontspringen. Tussen de pedikels bevinden zich ongeveer 25 nm brede filtratiespleten (‘ split-pores
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

1.3 FH hst.20 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Functionele...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online