{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1.3 MPh hst.1+60 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical Physiology Hst. 1 Functional Organization of the Human Body and Control of the “Internal Environment” De term homeostase of homeodynamica wordt door fysiologen gebruikt om de handhaving van vrijwel constante toestand in het inwendige milieu. Alle organen en weefsels in het lichaam hebben functies om deze constante toestand te handhaven. Het menselijk lichaam bevat duizenden regelsystemen . Een voorbeeld is het regelsysteem van de celdeling, dit helpt het regelen van de intra- en extracellulaire functie van de cellen. Veel andere regelsystemen functioneren in de organen om functies van de individuele delen van het orgaan te regelen. Andere functioneren in door het hele lichaam om de interrelaties tussen organen te controleren. De meeste regelsystemen werken met een negatieve feedback . Bijv. als de concentratie CO 2 in de extracellulaire vloeistof te hoog is, zorgt dit voor sneller ademhalen. En hierdoor verlaagt de concentratie CO 2 . De verandering richting normaal is dus negatief ten opzichte van de stimulus. Bij positieve feedback zorgt de stimulus voor meer van hetzelfde. Dit kan leiden tot instabiliteit, maar soms kan het ook nuttig zijn. Zoals bij het stollen van bloed bij een wond of bij het doorgeven van signalen door zenuwen. Sommige bewegingen van het lichaam zijn zo snel dat er niet genoeg tijd is voor de zenuwsignalen om van de perifere delen van het lichaam naar de hersenen en terug te reizen. Hiervoor gebruiken de hersenen feed- forward controle (signalering van een dreigende verstoring) om de vereiste spieren te laten contraheren. Hierbij
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

1.3 MPh hst.1+60 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online