1.3 MPh hst.9-11+13 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical Physiology Hst. 9 Heart Muscle; The Heart as a Pump and Function of the Heart Valves In hartspierweefsel wordt de actiepotentiaal veroorzaakt door het openen van snelle natriumkanalen en langzame calciumkanalen . Deze calciumkanalen gaan langzamer open en blijven langer open. Dit zorgt voor het plateau en de calciumionen activeren het contractieproces. Deze calciuminflux zorgt er ook voor dat het membraan minder doorlaatbaar wordt voor kalium . Pas wanneer de influx van calcium en natrium ophoudt, wordt het membraan weer doorlaatbaar voor kalium. Dit effect zorgt ook voor het plateau en voor de snelle repolarisatie na het plateau. Wanneer een AP over het hartspiermembraan heen gaat, verspreidt het zich ook over de T tubuli . De AP op de T tubuli werken in op de longitudinale sarcoplasmatische tubuli waardoor het SR calciumionen afgeeft in het sarcoplasma. Dit calcium gaat de myofibrillen in en katalyseert de chemische reacties tussen actine en myosine. Maar er wordt tijdens het AP ook calcium vanuit de T tubuli zelf naar het sacroplasma gediffundeerd. In de T tubuli liggen vele mucoplolysacchariden, die veel calcium binden. Anders zou de contractie veel minder sterk zijn, de kracht van de contractie van hartspiercellen hangt dus af van de extracellulaire calciumconcentratie. Aan het einde van het plateau van de AP, stopt de influx van calcium. De calciumionen worden daarna snel teruggepompt naar het SR en de extracellulaire vloeistof van de T tubuli. Normaal stroomt het bloed continu vanuit de grote aders de atria in, ongeveer 80 procent van het bloed gaat direct van de atria de ventrikels in voordat er een contractie heeft plaatsgevonden. De contractie van de atria zorgt voor de laatste 20 procent van de vulling van de ventrikels. De atriumdrukcurve bevat een acv-patroon: a golf : veroorzaakt door de contractie van de atria c golf : (begin van de contractie van de ventrikels) veroorzaakt door het opbollen van de atrioventriculaire kleppen richting de atria en een kleine terugstroom van bloed de atria in. x dal : basis-apex verkorting door ventrikel contractie v golf : (eind van de contractie van de ventrikels) veroorzaakt door de langzame bloedstroom de atria in vanuit de aders terwijl de atrioventriculaire kleppen dicht zijn tijdens de ventriculaire contractie. y dal : openen AV klep De hartcyclus bestaat uit verschillende fasen: 1. Passieve vulling van de ventrikels : het bloed stroomt passief door de atria heen de ventrikels in. 2. Atrium systole : tijdens de druk die tijdens de systole in de atria is opgebouwd zorgt hiervoor. Dit omvat ongeveer het eerste derde van de diastole. 3. Isovolumic (isometric) contraction : direct nadat de ventriculaire contractie begint, stijgt de ventriculaire druk sterk. Dit komt doordat er genoeg druk moet worden opgebouwd om de halvemaanvormige kleppen open te krijgen. Tijdens deze spiercontractie, wordt de spanning in de spier wel groter maar de spiervezels worden niet korter. 4.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

1.3 MPh hst.9-11+13 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online