{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1.3 MPh hst.16 - Blok 1.3 Bouwen aan Gezondheid Medical...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan Gezondheid Medical Physiology Hst. 16 The Microcirculation and the Lymphatic System: Capillary Fluid Exchange, Interstitial Fluid and Lymph Flow Het transport van kleine stoffen door de wand van de capillairen gaat vooral door de poriën tussen de endotheelcellen. Het transport van stoffen d.m.v. vesicles is kwantitatief van veel minder belang. De bloedstroom in de capillairen is onderbroken, het gaat aan en uit elke paar seconden tot minuten. De oorzaak hiervan is de vasomotion , onderbroken contracties van de metarteriolen en precapilaire sphincters (en soms zelfs de zeer kleine arteriolen). Hoe vaak de bloedstroom onderbroken wordt hangt vooral af van de O2 concentratie. Diffusie is het resultaat van de warmte bewegingen van de watermoleculen en de opgeloste stoffen, de moleculen en ionen bewegen alle kanten op. Diffusie is de belangrijkste manier waarop stoffen zich verplaatsen tussen het plasma en de interstitiële vloeistof. Vetoplosbare en zeer kleine stoffen (O2 en CO2) kunnen makkelijk door het celmembraan diffunderen, terwijl wateroplosbare stoffen en ionen alleen door de poriën in de bloedvatwand heen kunnen. De permeabiliteit van de bloedvatwanden is per weefsel zeer verschillend. De ‘netto’ waarde van de diffusie van een stof door een membraan is evenredig aan het concentratieverschil van de stof tussen de twee kanten van het membraan. De interstitiële vloeistof bevat bijna dezelfde bestandsdelen als het plasma, behalve dat het een veel lagere concentratie eiwitten bevat. Dit komt doordat eiwitten niet het bloedvat uit kunnen via de poriën, alhoewel dit
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

1.3 MPh hst.16 - Blok 1.3 Bouwen aan Gezondheid Medical...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online