1.3 MPh hst.29-31 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical Physiology Hst. 29 Renal Regulation of Potassium, Calcium, Phosphate, and Magnesium; Integration of Renal Mechanisms for Control of Blood Volume and Extracellular Fluid Volume De dagelijkse hoeveelheid K + dat normaal met het eten wordt opgenomen is 50 tot 200 mmol per dag. De concentratie in het ICF is 140 mmol/L en in het ECF 4,2 mmol/L. K + raak je kwijt bij de feces (10%, constant) en via de nieren (90%, variabel). De herverdeling van K + over het ICF en ECF is de eerste verdedigingslinie tegen veranderingen in de concentratie K + in het ECF. Hierna wordt het teveel aan K + door de nieren verwijdert. K + opname in cellen ↑ door: 1. Insuline : Na/K pomp ↑ 2. Aldosteron 3. β -adrenerge stimulatie : Na/K pomp ↑ 4. Laag [H + ] : K + de cel in en H + de cel uit (bij dreigende acidose) ECF [K+] ↑ door: 1. Verhoogde celafbraak : K + komt vrij 2. Zware lichamelijke inspanning : bij elke samentrekking van de spier verandert de hoeveelheid K + en Na + K + komt vrij uit de skeletspieren 3. Verhoogde plasma osmolariteit : water van ICF naar ECF ICF [K + ] ↑ diffusie van K + van ICF naar ECF Bij een normaal persoon wordt 756 mmol K + per dag (180 L * 4,2 mmol/L) gefiltreerd. K + wordt teruggeresorbeerd in de proximale tubulus (65%), lis van Henle (25-30%) (dikke stijgende been Na/K/2Cl) en de intercalaircellen (5%, K + /H + antiport). De hoofdcellen van de late distale tubulus en de corticale verzamelbuis kunnen K + secreneren. Deze hoofdcellen regelen de dag tot dag variatie in K + excretie. Door de Na/K pomp in het basolaterale membraan van de hoofdcellen wordt Na + de cel uit en K + de cel in gepompt. Hierdoor kan passieve diffusie van K + het lumen in en Na + de cel in ontstaan. De secretie wordt geregeld door: Activiteit van de Na/K pomp Electrochemische gradiënt voor de K + secretie van het bloed in het tubulaire lumen Permeabiliteit van het luminale membraan voor K + De secretie wordt verhoogd door: Verhoogde ECF [K + ] : stimulatie van de Na/K pomp, aldosteron secretie ↑, renale interstitiële vloeistof gradiënt ↑ terug lekken van K+ de cel in via het basolaterale membraan ↓ Aldosteron ↑ : stimulatie van de Na/K pomp, verhoogde permeabiliteit van het luminale membraan voor K + De K + -secretie in de verzamelbuis wordt beïnvloedt door: Luminale vloeistofstroomsterkte de uitgescheiden K + spoelt snel verder door de tubulus er is een minimale [K + ] verhoging K + -secretie ↑ Dit kan komen door een verhoogde Na + inname, waardoor het RAAS wordt geremd. Hierdoor wordt er minder aldosteron afgegeven, waardoor de K + -secretie zou dalen. Maar deze effecten heffen elkaar op. Zuur-base stoornissen
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 1.3 taught by Professor Devries during the Spring '09 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Page1 / 5

1.3 MPh hst.29-31 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online