1.3 MPh hst.32 - te weinig vitamine B12 fosforzuur of IF zorgt voor een te langzame productie van erytroblasten Hierdoor groeien de cellen te groot

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan Gezondheid Medical Physiology Hst. 32 Red Blood Cells, Anemia, and Polycythemia Anemie betekent deficiëntie van hemoglobine in het bloed. Dit kan komen door te weinig rode bloed cellen of te weinig Hb in de cellen. Verschillende soorten anemie: Bloedverlies anemie : het vloeibare gedeelte van het plasma wordt snel vervangen na veel en snel bloedverlies. Maar het duurt 3 tot 6 weken voordat de hoeveelheid cellen normaal is. Microcytaire of hypochrome anemie : bij chronisch bloedverlies kan de persoon niet genoeg ijzer opnemen om snel genoeg Hb te kunnen vormen. De geproduceerde rode bloedcellen zijn veel kleiner en hebben te weinig Hb in zich. Aplastische anemie : het beenmerg werkt niet goed meer. Megaloblastische anemie
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: : te weinig vitamine B12, fosforzuur of IF zorgt voor een te langzame productie van erytroblasten. Hierdoor groeien de cellen te groot. Het is een fataal aflopende anemie, pernicieuze anemie . • Hemolytische anemie :-Sferocytose: het celmembraan is niet goed, waardoor de erytrocyten een bolvorm krijgen. Hierdoor gaan ze makkelijker kapot.-Sikkelcelanemie: de erytrocyten bevatten hemoglobine S, waarvan de beta ketens niet goed zijn. Wanneer dit Hb aan te weinig O2 blootstaat, vormt het lange kristallen in de erytrocyt. Hierdoor krijgen de erytrocyten de vorm van een sikkel.-Alfa en beta-thalassemie-Door enzymen die niet goed werken-Of extrinsieke afwijkingen: door mechanische of chemische destructie 1...
View Full Document

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 1.3 taught by Professor Devries during the Spring '09 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Ask a homework question - tutors are online