1.3 MPh hst.37-42 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical Physiology Hst. 37 Pulmonary Ventilation De intra-pleurale druk is een licht negatieve druk. Dit komt doordat de long klein wil worden en de thorax juist uit elkaar wil. De intra-pleurale druk is -5 cm water aan het begin van de inspiratie en tijdens de inspiratie loopt dit op tot gemiddeld -7,5. Dit komt doordat de borstkas zich vergroot. Wanneer er lucht in de pleuraruimte ( pneumothorax ) komt, zullen de longen inklappen en de borstkas uitzetten. De alveolaire druk is de druk van de lucht in de alveoli. Wanneer er geen lucht stroomt in de longen, is de druk in de gehele luchtwegen gelijk (tijdens einde in- en expiratie). Deze druk is 0, gelijk aan de buitenluchtdruk. Tijdens inspiratie verlaagt de druk tot -1 cm water, hierdoor stroomt de lucht naar binnen. Tijdens expiratie gebeurt het tegenovergestelde, de +1 cm water druk zorgt ervoor dat de lucht uit de longen gaat. Het verschil tussen de intra-pleurale druk en de alveolaire druk, wordt de transpulmonaire druk genoemd. Het longvolume is aan het begin van de inspiratie 0, dit stijgt tot 0,5 L aan het einde van de inspiratie. Aan het einde van de expiratie is het weer 0. De compliantie van de longen is grootte tot waar de longen uitzetten voor elke eenheid verhoging van de transpulmonaire druk. Het is de rekbaarheid van de longen: ΔV/ΔP of de RC van de raaklijn aan het volume- druk diagram. Wanneer er sprake is van hyperinflatie is de compliantie van de longen te groot. Wanneer de longen geheel met water zijn gevuld, is de compliantie ook groter. Elasticiteit (terug veerkracht) ↔ compliantie (rekbaarheid) P longen = P alveoli – P pleura P thorax = P pleura – P buiten P longen+thorax = P alveoli – P buiten Het volume-druk grafiek van een gezond persoon heeft verschillende curves voor de in- en expiratie (zie boek of aantekeningen). Een half maantje is de arbeid die nodig is om de weerstand te overwinnen, het driehoekje is de arbeid die nodig is om de elastische krachten te overwinnen. Bij expiratie is er alleen weerstand, wanneer het driehoekje dus groter is dan het halve maantje dan kost het geen energie. De longcompliantie wordt bepaald door: Elastine en collageen vezels Oppervlakte spanning van het laagje vloeistof in de alveoli. Op de scheiding tussen water en lucht, trekken de watermoleculen aan het oppervlak elkaar heel sterk aan. Hierdoor willen de alveoli in elkaar klappen. Maar de vloeistof bevat surfactant en dit verlaagt de oppervlakte spanning. Dit wordt in alle alveoli evenveel geproduceerd. Atelectase is het dichtklappen van de alveoli. De meest voorkomende oorzaken zijn totale obstructie van de luchtwegen of te weinig surfactant in de vloeistof in de alveoli. Luchtwegweerstand vormt 80-90 % van te overwinnen weerstand Het wordt veroorzaakt door wrijving ademgas
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

1.3 MPh hst.37-42 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online