1.3 MPh hst.62-66 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical Physiology Hst. 62 General Principles of Gastrointestinal Function – Motility, Nervous Control, and Blood Circulation De motiliteit, secretie en resorptie wordt geregeld door het CZS, AZS en enterale zenuwstelsel ( ENS ), terwijl ook hormonen (endocriene regulatie) en autocoïden (paracriene regulatie) betrokken zijn. Het ENS is eigenlijk het eigenzenuwstelsel van het maag/darm kanaal. Het bestaat uit de plexus myentericus en de plexus submucosus. Deze plexussen bevinden zich tussen de verschillende lagen die het maag/darm kanaal bekleden. Vanaf sensoren in het maag/darm kanaal gaan er afferente zenuwen naar het ENS. En er gaan vanaf het ENS efferente zenuwen terug, een reactie hierop kan contractie of secretie zijn. Het ENS wordt beïnvloed door het AZS, er lopen PS preganglionaire en OS postganglionaire vezels naar het plexus. En het AZS kan weer beïnvloed worden door het CZS. Maar wanneer het ENS afgesloten is van het AZS en CZS, blijft 90% van de damrfunctie behouden. De motiliteit , het vermogen van de tractus digestivus om zich te bewegen, wordt opgebracht door gladde spiercontracties: Fasisch : de contractie + relaxatie duurt seconden (oesophagus, antrum maag, dunne darm) Tonisch : de contractie + relaxatie duurt minuten tot uren (onderste oesophagus sfincter (OES), proximale maag, interne anale sfincter) Hst. 63 Propulsion and Mixing of Food in the Alimentary tract Een bolus voedsel wordt door de oesophagus richting de maag getransporteerd middels primaire peristaltische contracties , een gecoördineerde onwillekeurige reflex. Deze peristaltiek verplaatst de bolus richting de maag doordat series impulsen naar steeds meer distale segmenten van de oesophagus worden geleid. Nog voordat de peristaltische golf de OES heeft bereikt, relaxeert deze en het proximale deel van de maag (receptieve relaxatie). Wanneer de maaginhoud terug de oesophagus in gaat (reflux) ontstaat secundaire peristaltiek , doordat het onderste deel van de oesophagus wordt opgerekt. Ook deze peristaltiek zorgt ervoor dat het voedsel terug naar de maag gaat. Ook wanneer er voedsel in de maag komt, zorgt dit voor relaxatie. Dit gaat via het vago-vagale reflex van de maag. Functies van de maag zijn: Opslag van voedsel Menging van voedsel met maagsappen: chymevorming Doorgeven van chyme naar het duodenum Contracties voor het legen van de maag beginnen in het corpus van de maag en gaan richting pylorus. Deze peristaltische golf gaat sneller dan de inhoudsverplaatsing. Hierdoor wordt de buitenste laag er afgeschoven en de rest wordt terug de maag in geduwd ( retropulsie ). Er gaat dus maar een klein deel van het voedsel het duodenum in. Retropulsie zorgt voor een goede menging van maaginhoud met maagsappen en voor een reductie van de afmeting van vaste voedseldeeltjes. De gladde spiercellen in de caudale maag (deel corpus + antrum) hebben geen stabiele rustpotentiaal. Hierdoor
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 1.3 taught by Professor Devries during the Spring '09 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Page1 / 4

1.3 MPh hst.62-66 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online