{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1.3 MPh hst.70 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical Physiology Hst. 70 The Liver as an Organ Oude erytrocyten worden te fragiel om in het circulatiesysteem te blijven. Hun celmembranen scheuren en het vrijgekomen Hb wordt gefagocyteerd door weefsel macrofagen door het hele lichaam. Het Hb wordt eerst in globine en een haemgroep gesplitst. De haemgroep wordt gesplitst in vrij Fe 2+ (dat in het bloed wordt getransporteerd door transferrine) en pyrrolkernen. Uit deze pyrrokernen wordt bilirubine gevormd. Het bilirubine circuleert in het bloed gebonden aan albumine. Dit is indirect , ongeconjugeerd bilirubine , want het kan niet door de nier worden uitgescheiden (want het zit gebonden aan een eiwit). De hepatocyten nemen het bilirubine op en conjugeren het aan glucuronzuur. Dit wordt direct , geconjugeerd bilirubine genoemd. Het is wateroplosbaar en kan wel door de nier worden uitgescheiden. Het geconjugeerde bilirubine wordt met het gal uitgescheiden. In het teminale ileum en het colon wordt het
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online