1.3 MPh hst.73 - Blok 1.3 Bouwen aan Gezondheid Medical...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan Gezondheid Medical Physiology Hst. 73 Body Temperature, Temperature Regulation, and Fever Warmte productie is een bijproduct van het metabolisme, het wordt bepaald door het basale metabolisme van alle cellen in het lichaam en door extra metabolisme door: Spieractiviteit Het effect van thyroxine op de cellen Adrenaline, noradrenaline en orthosympathische stimulatie van cellen Verhoogde chemische activiteit van de cellen zelf, vooral wanneer de celtemperatuur verhoogd Nodig voor vertering, absorptie en opslag van voedsel In de huid is er een directe verbinding tussen arteriën en veneuze plexus, via arterio-veneuze anastomosen . Door stimulatie van het orthosympathische zenuwstelsel gaat er meer bloed door de plexus ( α 1, NA), dit zorgt voor warmte afgifte. Door contransmissie van OS wordt lokaal NO vrijgemaakt, dit zorgt voor vasodilatatie. En dit effect overruled het α -constrictoire effect van de OS. Warmte verlies
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 1.3 taught by Professor Devries during the Spring '09 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Ask a homework question - tutors are online