1.3 MPh hst.74-77 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical Physiology Hst. 74 Introduction to Endocrinology Endocriene regulatie: hormonen worden direct in het bloed uitgescheiden door klieren of gespecialiseerde cellen en ze beïnvloeden de functies van cellen op een andere plaats in het lichaam. Paracriene regulatie: paracrienen worden door cellen in de extracellulaire vloeistof uitgescheiden en ze hebben effect op cellen van een ander type die in de buurt liggen. Autocriene regulatie: autocrienen worden door celen in de extracellulaire vloeistof uitgescheiden en ze hebben effect of de functies van dezelfde cellen die het ook produceren door aan receptoren aan het celoppervlak te binden. Hormonen: Peptide: de meeste hormonen in het lichaam zijn polypeptiden en eiwitten. Ze worden in het ER van endocriene cellen gemaakt. Meestal worden ze als niet actieve preprohormonen gesynthetiseerd en daarna wordt er een stuk afgehaald (prohormonen). Deze gaan naar het Golgi apparaat en worden daar in secretie vesicles verpakt. In de vesicles worden de prohomonen door enzymen in kleinere stukken gehakt, zo ontstaan actieve hormonen en inactieve fragmenten. D.m.v. exocytose wordt dit uitgescheiden. Steroïd: de chemische structuur is gelijk aan dat van cholesterol en meestal wordt het ook uit cholesterol gesynthetiseerd. Meestal wordt er maar weinig van deze hormonen opgeslagen. Grote hoeveelheden cholesterol esters vormen in het cytoplasma vacuoles, deze kunnen snel gemobiliseerd worden voor de synthese van steroïdhormonen. Er wordt ook de novo cholesterol gemaakt. Het hormoon zelf is de first messenger. Een second messenger is een stof die de boodschap verder doorgeeft om voor de juiste effecten te kunnen zorgen. Hst. 75 Pituitary Hormones and Their Control by the Hypothalamus De adenohypofyse is de voorkwab van de hypofyse, het is een endocriene klier. Voor elk hormoon bevat het een ander celtype. Het uitscheiden van deze hormonen wordt geregeld door hormonen van de hypothalamus. De adenohypofyse is sterk doorbloed. Bijna alle bloedvaten gaan eerst langs de hypofysesteel. Hier eindigen zenuwbanen vanuit de hypothalamus. De producten die hier worden afgegeven worden in een capillairnetwerk opgenomen en daarmee naar de hypofysevoorkwab gevoerd. Daar vormen de bloedvaten weer een capillairnetwerk. Ze reguleren de afgifte van aldaar geproduceerde hormonen. Dit systeem wordt het hypothalamische-hypofysaire portale systeem genoemd. Het groeihormoon of somatotropine zorgt voor groei in bijna alle weefsels van het lichaam die kunnen groeien. Het zorgt voor vergroting van cellen, meer mitoses, ontwikkeling van meer cellen en specifieke differentiatie van sommige celtypen. Het heeft ook nog metabolische effecten: Verhoogde eiwitsynthese in de meeste cellen van het lichaam: Verbeterd transport van aminozuren over het celmembraan Verhoging van RNA translatie Verhoging van transcriptie van DNA in RNA Verlaging van het gebruik van eiwitten en aminozuren voor energie Verhoogde mobilisatie van vetzuren uit vetweefsel, verhoogde hoeveelheid vrije vetzuren in
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 1.3 taught by Professor Devries during the Spring '09 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Page1 / 5

1.3 MPh hst.74-77 - Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online