1.3 MPh hst.78 - verhoogde hoeveelheid van bepaalde...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.3 Bouwen aan gezondheid Medical Physiology Hst. 78 Insulin, Glucagon, and Diabetes Mellitus De exocriene pancreas produceert enzymen voor het maagdarmkanaal en de endocriene pancreas produceert hormonen die aan het bloed worden afgegeven. De endocrien pancreas bestaat uit de eilandjes van Langerhans, deze bestaan uit verschillende cellen: α -cellen: glucagon , de belangrijkste functie is het voorkomen van een te lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie). Een verlaagd bloedsuiker, een verlaagde hoeveelheid aminozuren in het bloed en inspanning verhogen de glucagon secretie. - Stimuleert de afbraak van lever glycogeen (glycogenolyse) - Stimuleert de gluconeogenese in de lever - Stimuleert de afbraak van vetten uit vetweefsel β -cellen insuline , de belangrijkste functie is het voorkomen van een te hoge bloedsuikerspiegel (hyperglykemie). De belangrijkste stimulus is een verhoogd bloedglucose gehalte, maar ook een
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: verhoogde hoeveelheid van bepaalde aminozuren, gastro-intestinale hormonen (gastrine, secretine, CKK, GIP) en andere hormonen (glucagon, groeihormoon, cortisol) doen dit ook.-Stimuleert opname, opslag en gebruik van glucose glucose door bijna alle weefsels van het lichaam, maar vooral door de spieren, vetweefsel en de lever-Stimuleert de vetzuursynthese en opslag van vet-Stimuleert eiwitsynthese en opslag • δ-cellen: somatostatine . Een verhoogd bloedglucose, aminozuur of vetzuren gehalte en enkele gastro-intestinale hormonen stimuleren de afgifte van somatostatine.-Onderdrukken van de secretie van glucagon en insuline-Verminderen van de motiliteit van de maag, duodenum en galblaas-Verminderen van de secretie en absorptie in de tractus gastro-intestinalis Deze cellen hebben ook een paracriene regulatie, ze beïnvloeden dus ook elkaar....
View Full Document

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 1.3 taught by Professor Devries during the Spring '09 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Ask a homework question - tutors are online