1.7 Leervragen - 1.7 Leervragen Bestudeer eerst de...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1.7 Leervragen Bestudeer eerst de studiestof zodat je weet hoe die is opgebouwd. Maak vervolgens de leervragen. De nadruk van blok 1.3 ligt op het begrijpen van regelsystemen. Beperk je dus niet tot het uit je hoofd leren van de leervragen maar probeer de onderliggende mechanismen te begrijpen. Hierdoor ben je ook in staat om aanverwante vraagstukken op te lossen. De vragen van de open boek toets worden afgeleid van de opdrachten. Door het begrijpen van de leervragen kunnen veel open boek vragen worden beantwoord. De afsluitende werkcolleges vormen een goede voorbereiding op het open boek tentamen. Leervragen voor toets 1 Thema 1. Autonoom zenuwstelsel Studiestof: Guyton, hoofdstuk 1 en 60 Week 1.3.1 1. Wat betekenen de begrippen homeostase en homeodynamica? 2. Op welke wijze wordt een (biologisch) regelsysteem voor gesteld? 3. Verklaar het principe van negatieve feedback. 4. Verklaar het principe van positieve feedback en feedforward controle. 5. Geef voorbeelden van negatieve feedback, positieve feedback en feedforward. 6. Wat zijn de verschillen tussen het sympathische en het parasympathische deel van het autonome zenuwstelsel (AZS)? Noem de volgende punten: lengte preganglionaire en postganglionaire vezels, plaats van oorsprong, neurotransmitters en receptoren? 7. Wat is het effect van het autonome zenuwstelsel op de longen, hart, bloedvaten, basaal metabolisme en zweetklieren? 8. Wat is het effect van beta-adrenerge receptorantagonisten? Wat is het effect van atropine? Thema 2. Endocriene regeling: Algemene principes Studiestof: Guyton, hoofdstuk 74 Week 1.3.1 1. Wat is het verschil in werking tussen endocriene, paracriene en autocriene regulatie? Betrek hierbij de plaats waar hormonen worden vrijgemaakt en het target weefsel. 2. Wat zijn de verschillen tussen peptidehormonen en steroïdhormonen? 3. Wat wordt verstaan onder de first messenger en second messenger ? 4. Wijs op een schematische tekening aan waar in het lichaam hypofyse, schildklier, pancreas, bijnieren en ovaria gelegen zijn. Thema 3. Endocriene regeling: Hypofyse Studiestof: Guyton hoofdstuk 75 Week 1.3.1 1.Op welke wijze is er onderscheid in de werking van de adenohypofyse en neurohypofyse? 2.Wat is de relatie tussen de neurohypofyse en de hypothalamus? 3.Wat wordt bedoeld met het hypothalamische-hypofysaire portale systeem? 4.Wat zijn de effecten van het groeihormoon? 5.Wat zijn de effecten van ADH en oxytocine? 6.Welke stimuli/mechanismen beïnvloeden de secretie van ADH?
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Thema 4. Endocriene regeling: Schildklier Studiestof: Guyton hoofdstuk 76 Week 1.3.1 1. Wat zijn de effecten van TSH? 2. Wat is de voornaamste functie van de schildklier bij de biosynthese, opslag en secretie van T3 en T4? 3. Wat is de betekenis van de omzetting van T4 in T3? Waarom wordt veel meer T4 dan T3 door de schildklier vrijgemaakt?
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern