1.7 Leervragen - 1.7 Leervragen Bestudeer eerst de...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1.7 Leervragen Bestudeer eerst de studiestof zodat je weet hoe die is opgebouwd. Maak vervolgens de leervragen. De nadruk van blok 1.3 ligt op het begrijpen van regelsystemen. Beperk je dus niet tot het uit je hoofd leren van de leervragen maar probeer de onderliggende mechanismen te begrijpen. Hierdoor ben je ook in staat om aanverwante vraagstukken op te lossen. De vragen van de open boek toets worden afgeleid van de opdrachten. Door het begrijpen van de leervragen kunnen veel open boek vragen worden beantwoord. De afsluitende werkcolleges vormen een goede voorbereiding op het open boek tentamen. Leervragen voor toets 1 Thema 1. Autonoom zenuwstelsel Studiestof: Guyton, hoofdstuk 1 en 60 Week 1.3.1 1. Wat betekenen de begrippen homeostase en homeodynamica? 2. Op welke wijze wordt een (biologisch) regelsysteem voor gesteld? 3. Verklaar het principe van negatieve feedback. 4. Verklaar het principe van positieve feedback en feedforward controle. 5. Geef voorbeelden van negatieve feedback, positieve feedback en feedforward. 6. Wat zijn de verschillen tussen het sympathische en het parasympathische deel van het autonome zenuwstelsel (AZS)? Noem de volgende punten: lengte preganglionaire en postganglionaire vezels, plaats van oorsprong, neurotransmitters en receptoren? 7. Wat is het effect van het autonome zenuwstelsel op de longen, hart, bloedvaten, basaal metabolisme en zweetklieren? 8. Wat is het effect van beta-adrenerge receptorantagonisten? Wat is het effect van atropine? Thema 2. Endocriene regeling: Algemene principes Studiestof: Guyton, hoofdstuk 74 Week 1.3.1 1. Wat is het verschil in werking tussen endocriene, paracriene en autocriene regulatie? Betrek hierbij de plaats waar hormonen worden vrijgemaakt en het target weefsel. 2. Wat zijn de verschillen tussen peptidehormonen en steroïdhormonen? 3. Wat wordt verstaan onder de first messenger en second messenger ? 4. Wijs op een schematische tekening aan waar in het lichaam hypofyse, schildklier, pancreas, bijnieren en ovaria gelegen zijn. Thema 3. Endocriene regeling: Hypofyse Studiestof: Guyton hoofdstuk 75 Week 1.3.1 1.Op welke wijze is er onderscheid in de werking van de adenohypofyse en neurohypofyse? 2.Wat is de relatie tussen de neurohypofyse en de hypothalamus? 3.Wat wordt bedoeld met het hypothalamische-hypofysaire portale systeem? 4.Wat zijn de effecten van het groeihormoon? 5.Wat zijn de effecten van ADH en oxytocine? 6.Welke stimuli/mechanismen beïnvloeden de secretie van ADH?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Thema 4. Endocriene regeling: Schildklier Studiestof: Guyton hoofdstuk 76 Week 1.3.1 1. Wat zijn de effecten van TSH? 2. Wat is de voornaamste functie van de schildklier bij de biosynthese, opslag en secretie van T3 en T4? 3.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 1.3 taught by Professor Devries during the Spring '09 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Page1 / 16

1.7 Leervragen - 1.7 Leervragen Bestudeer eerst de...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online