{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bai tap so 2 05QK1 +06QB

Bai tap so 2 05QK1 +06QB - I HC DN LP HNG VNG Bi tp s 2 Lp...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ I H C DÂN L P HÙNG V NG ƯƠ Bài t p s 2 Môn h c: KINH T L NG Ế ƯỢ L p: 05QK1 + 06QB (Năm h c 2007 – 2008) Bài t p s 2 ậ ố : BI N GI VÀ ĐA C NG TUY N Ngày phát: Th B y, ngày 12 tháng 04 năm 2008 ứ ả Ngày n p: Th B y, ngày 26 tháng 04 năm 2008 ứ ả Nghiên c u các y u t nh h ng ti n l ng (theo d li u trong file Data7-2 thu c b d li u ế ố ả ưở ề ươ ữ ệ ộ ữ ệ Ramanathan). Trong đó: WAGE = Thu nh p h ng tháng (tri u đ ng/ tháng) EXPER = S năm kinh nghi m EDUC = S năm đi h c AGE = tu i (năm) GENDER = Gi i tính (mang giá tr 1 n u là nam) ế CLERICAL = Làm vi c trong văn phòng (mang giá tr 1 n u làm vi c trong văn phòng) ế a) Tr c khi ch y h i qui anh/ch hãy d báo ướ m i quan h c a các bi n EXPER, EDUC và ệ ủ ế AGE, GENDER, CLERICAL v i bi n WAGE. Lý gi i s l a ch n c a mình
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online