Bai tap so 6 06QK1

Bai tap so 6 06QK1 - I HC DN LP HNG VNG Khoa Qun Tr Kinh...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ I H C DÂN L P HÙNG V NG ƯƠ Bài t p s 6 Khoa Qu n Tr Kinh Doanh Môn h c: KINH T L NG Ế ƯỢ L p: 06QK1 (Năm h c 2007 – 2008) Bài t p s 6 ậ ố Ngày phát: Th Ba, ngày 18 tháng 12 năm 2007 Ngày n p: Th T , ứ ư ngày 02 tháng 01 năm 2008 Cho mô hình m i quan h gi a s phát minh sáng ki n theo chi phí dành cho vi c phát minh ệ ữ ố ế (theo d li u trong file DATA3-3 thu c b d li u c a Ramanathan). ữ ệ ộ ữ ệ Trong đó: Patents = S phát minh sáng ki n ế r_d = Chi phí dành cho vi c nghiên c u và phát tri n a) Tr c khi ch y h i qui anh/ch hãy d báo ướ m i quan h c a các h s gi a các bi n đ c ệ ủ ệ ố ữ ế l p nh h ng nh th nào đ n bi n ph thu c. Lý gi i s l a ch n c a mình. ậ ả ưở ư ế ế ế ả ự ự b) Th c hi n các th ng kê mô t , ma tr n t ng quan gi a các bi n và v các đ th th
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/10/2011 for the course FSD 201 taught by Professor Huong during the Spring '10 term at Beacon FL.

Ask a homework question - tutors are online