Bai tap so 6 06QK3

Bai tap so 6 06QK3 - I HC DN LP HNG VNG Khoa Qun Tr Kinh...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ I H C DÂN L P HÙNG V NG ƯƠ Bài t p s 6 Khoa Qu n Tr Kinh Doanh Môn h c: KINH T L NG Ế ƯỢ L p: 06QK3 (Năm h c 2007 – 2008) Bài t p s 6 ậ ố Ngày phát: Th B y, ứ ả ngày 15 tháng 12 năm 2007 Ngày n p: Th B y, ứ ả ngày 22 tháng 12 năm 2007 B ng d li u 4-6 trong b d li u c a Ramanathan cho d li u v các t l nghèo khó và các ữ ệ ộ ữ ệ ữ ệ ỷ ệ y u t tác đ ng đ n nh ng t l này 58 đ a h t c a California. Bi n ph thu c là ế ố ế ỷ ệ ạ ủ ế POVRATE đ c xác đ nh b ng ph n trăm các gia đình có thu nh p d i m c nghèo khó. Các ượ ướ bi n đ c l p bao g m: ế ộ ậ UNEMP = T l ph n trăm th t nghi p ỷ ệ URB = Ph n trăm c a t ng dân s thành th ủ ổ MEDINC = Giá tr trung v c a thu nh p gia đình tính theo đ n v ngàn USD ị ủ ơ HIGHSCHL = Ph n trăm dân s t 25 tu i tr lên có trình đ h c v n b c trung h c
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online